ffmpeg -i output2.avi -vf lutyuv=y=val*4 output3.avi